Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – RODO


I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez TechRecruiters Jerzy Mardaus, Kraków, ul. Zamknięta 10/15, NIP: 6791820380, REGON:  357176107, email: office@techrecruiters.pl zwany dalej TechRecruiters.

2. Jakie mam prawa?

Prawo dostępu do swoich danych – na Twoje żądanie TechRecruiters przekaże Ci kopię posiadanych Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania swoich danych – na Twoje żądanie TechRecruiters dokona korekty posiadanych informacji, dotyczących Twojej osoby.

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych – gdy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych (np. w razie wycofania zgody, gdy TechRecruiters nie ma innej podstawy do przetwarzania danych) lub w razie gdyby Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub są już zbędne ze względu na cel ich uzyskania oraz w razie zaistnienia innych okoliczności wskazanych w RODO możesz żądać ich usunięcia.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w pewnych sytuacjach wskazanych przez RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (czyli np. zażądać usunięcia ich części np. ze względu na ich nieprawidłowość).

Prawo sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych – ze względu na swoją sytuację możesz sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych, które TechRecruiters wykorzystuje na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego.

Prawo do przeniesienia Twoich danych – w sytuacji gdy TechRecruiters będzie przetwarzaĆ Twoje dane w sposób zautomatyzowany możesz żądać wydania Twoich danych w formie ustrukturyzowanej, która może zostać odczytana przez inne systemy informatyczne. 

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z wyżej wskazanych praw, proszę wyślij e-mail na adres:  office@techrecruiters.pl.

3. Polityka cookies

Na serwisie internetowym https://techrecruiters.pl/ wykorzystywane są pliki “cookies” w których przechowywane są dane dotyczące połączenia z tym serwisem (m.in. adres IP, ogólna informacja o lokalizacji geograficznej skąd pochodziło zapytanie, preferencje językowe). W celu zapoznania się czym są pliki cookies oraz jak są wykorzystywane sprawdź proszę naszą politykę cookies pod adresem https://techrecruiters.pl/cookies-policy/

4. Metody kontaktu

W celu skontaktowania się z TechRecruiters w jakiejkolwiek sprawie wskazanej w niniejszej polityce lub w polityce cookies proszę napisz email na adres: office@techrecruiters.pl.

5. Zmiany polityki prywatności

TechRecruiters może dokonać zmiany niniejszej polityki z uwagi na zmianę przepisów prawa, ich wykładni, jak również z uwagi na zmianę charakteru lub zakresu usług TechRecruiters. Każda zmiana odnotowywana będzie w historii zmiany. Informacja o istotnych zmianach polityki prywatności zostanie wysłana również na adres e-mailowy osób, których ta zmiana może dotyczyć.

6. Urząd Ochrony Danych Osobowych

W przypadku, gdy TechRecruiters nie spełni Twojego żądania w zakresie Twoich danych osobowych i będziesz chciał złożyć skargę to właściwym organem do tego jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, mieszczący się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, email: kancelaria@uodo.gov.pl

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY LUB WSPÓŁPRACY U KLIENTÓW TECHRECRUITERS

Niniejsza sekcja dotyczy przetwarzania danych osobowych osób, które przekazują swoje CV  w celu zatrudnienia przez firmę współpracującą z TechRecruiters lub w celu podjęcia współpracy z tą firmą.

1. Jakie dane osobowe, które mnie dotyczą, są przetwarzane przez TechRecruiters?

Przetwarzamy dane które umieściłeś w Twoim CV, czyli imię, nazwisko, dane kontaktowe (te które podałeś czyli e-mail, telefon, adres zamieszkania, adres do korespondencji), wykształcenie, datę urodzenia, zdjęcie, historię zatrudnienia, ukończone szkoły, uzyskane certyfikaty, zainteresowania, posiadane uprawnienia (np. prawo jazdy).

2. W jakich celach TechRecruiters przetwarza moje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane za Twoją zgodą, w celu przekazania ich naszemu Klientowi i przeprowadzenia Twojej rekrutacji na określone stanowisko pracy lub nawiązaniu przez naszego Klienta współpracy biznesowej z Tobą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda).

3. Jak TechRecruiters pozyskuje moje dane osobowe?

TechRecruiters przetwarza dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Ciebie – czyli zawarte w CV przesłanym przez Ciebie w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w internecie przez TechRecruiters.

4. Jak TechRecruiters przechowuje moje dane osobowe?

TechRecruiters przechowuje Twoje dane:

a) na skrzynce e-mail w zakresie danych przekazanych e-mailem;

b) w systemie informatycznym Smartrecruiters;

c) w przypadku rekrutacji przeprowadzanych dla firmy  Antal – w systemie informatycznym ATS firmy Antal;

d) w przypadku rekrutacji przeprowadzanych dla firmy TalentPlace – w systemie informatycznym TalentPlace.

Podsumowując, po złożeniu przez Ciebie aplikacji na stanowisko pracy opublikowane przez TechRecruiters np. we współpracy z firmą Antal dla firmy X, Twoje CV najpierw trafi do systemu Smartrecruiters, potem do systemu firmy Antal, a z tego systemu do firmy X u której odbędziesz rozmowę kwalifikacyjną.

5. Jak długo TechRecruiters będzie przetwarzać moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przyjęcia przez Klienta TechRecruiters Twojej kandydatury lub jej odrzucenia. W razie jej odrzucenia, za Twoją zgodą, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dalej w celu umożliwienia Ci rekrutacji na inne stanowiska pracy lub podjęcia współpracy z innym Klientem TechRecruiters przez okres 12  miesięcy.

6. Czy TechRecruiters przekazuje komuś moje dane osobowe?

TechRecruiters przekazuje Twoje dane tym Klientom których wymagania spełniasz lub agencjom rekruterskim świadczącym dla nich usługi (np. Antal) w celu przeprowadzenia Twojej rekrutacji  do pracy dla tych Klientów lub do nawiązania przez Klienta z Tobą współpracy biznesowej. Współpracujemy obecnie przy rekrutacji z: Antal, TalentPlace, Beyond.

Może się także zdarzyć że TechRecruiters zostanie zobowiązany do przekazania Twoich danych innemu podmiotowi na podstawie decyzji sądu lub organu administracyjnego.

7. Czy TechRecruiters stosuje profilowanie albo podejmuje jakieś decyzje na podstawie wyników automatycznego przetwarzania danych osobowych?

Nie.

8. Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie w sposób oczywisty uniemożliwi jednak TechRecruiters zaoferowania Twojej kandydatury lub usług Twojej firmy swoim Klientom.

 
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z TECHRECRUITERS

Niniejsza sekcja dotyczy danych osób współpracujących z TechRecruiters (np. na umowę zlecenia, o dzieło lub  w ramach współpracy gospodarczej w celu znalezienia kandydatów do pracy dla Klientów TechRecruiters jak również samych Klientów TechRecruiters) oraz osób reprezentujących firmy współpracujące z TechRecruiters, w tym Klientów TechRecruiters (np. członków zarządu, pełnomocników, wspólników spółek osobowych, osób wskazanych w umowach jako osoby do kontaktu).

1. Jakie dane osobowe, które mnie dotyczą są przetwarzane przez TechRecruiters?

TechRecruiters przetwarza dane osobowe podane w zawieranej umowie czyli:

a) w przypadku umów podpisywanych z osobami fizycznymi: ich imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon, email, adres miejsca zamieszkania lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej adres siedziby firmy), numer PESEL, numer NIP;

b) w przypadku osób reprezentujących inne firmy: ich imię, nazwisko, funkcję jaką pełnią (np. Prezesa Zarządu, pełnomocnika, prokurenta);

c) w przypadku osób wskazanych jako osoby do kontaktu: ich imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

2. W jakich celach TechRecruiters przetwarza moje dane osobowe?

TechRecruiters przetwarza Twoje dane w celu:

a) zawarcia oraz wykonania podpisanej z Tobą lub z firmą którą reprezentujesz umowy (podstawa: art. 6 ust 1 lit. b) RODO, czyli wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu kontaktu w celu prawidłowego wykonania umowy);

b) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i zasad rachunkowości a w przypadku osób współpracujących z TechRecruiters na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło także wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych (podstawa: art. 6 ust 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego);

c) zabezpieczenie I dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów (podstawa: art. 6 ust 1. lit f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes TechRecruiters).

3. Jak TechRecruiters pozyskuje moje dane osobowe?

TechRecruiters  przetwarza dane otrzymane bezpośrednio od Ciebie lub od firmy którą reprezentujesz.  Dane te są zawarte:

a) w umowie podpisywanej pomiędzy TechRecruiters a Tobą lub firmą którą reprezentujesz lub 

b) w korespondencji prowadzonej pomiędzy Tobą lub firmą którą reprezentujesz a TechRecruiters.

4. Jak TechRecruiters przechowuje moje dane?

Twoje dane są przechowywane w siedzibie TechRecruiters, a w zakresie wymiany korespondencji emailowej również na skrzynce emailowej TechRecruiters.

5. Jak długo TechRecruiters będzie przetwarzać moje dane?

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane przez czas wykonania tej umowy, a w razie zaistnienia roszczeń (np. niezapłacenia faktury wystawionej przez TechRecruiters) przez czas dochodzenia tych roszczeń. 

Dane przetwarzane na podstawie wymogów prawa – prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, prawa ubezpieczeń społecznych I zdrowotnych przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami (w obecnym stanie prawnym w przypadku prawa podatkowego jest to 5 lat od zakończenia roku w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku dokumentów ubezpieczeniowych jest to 5 lat od złożenia deklaracji).

6. Czy TechRecruiters przekazuje komuś moje dane?

TechRecruiters przekazuje dane zawarte w fakturach VAT oraz innej dokumentacji wymaganej przez prawo rachunkowości lub prawo podatkowe do biura księgowego obsługującego TechRecruiters. Może się także zdarzyć, że TechRecruiters zostanie zobowiązany do przekazania Twoich danych innemu podmiotowi na podstawie decyzji sądu lub organu administracyjnego.

7. Czy TechRecruiters stosuje profilowanie albo podejmuje jakieś decyzje na podstawie wyników automatycznego przetwarzania danych?

Nie.

8. Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie w sposób oczywisty uniemożliwi jednak TechRecruiters zawarcie oraz wykonanie umowy podpisywanej z Tobą lub z firmą którą reprezentujesz.