Cookies policy

COOKIES POLICY

Date of introduction: February 1, 2020

Last change: 1.03. 2020

Change history: 1.03.2020 – update about Google Analytics and Leadfeeder.

The cookie policy (so-called cookies) applies to data collected from users of the website https://techrecruiters.pl/, hereinafter referred to as the Website. The website operator is TechRecruiters Jerzy Mardaus, Kraków, ul. Zamknięta 10/15, NIP: 6791820380, REGON: 357176107, email: office@techrecruiters.pl, hereinafter referred to as TechRecruiters. The website user is each person using it.

I. General information about cookies

What are cookies?

The website uses cookies. Cookie files (so-called “cookies”) are text files that are stored on the User’s end device. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.

Who places the cookies?

The entity that places cookies on the User’s end device and obtains access to them is the operator of the TechRecruiters website, the operator of the WordPress, Google, and Leadfeeder websites.

What are cookies used for?

Cookies are used to create statistics that help to understand how Users use the Website, which allows improving the Website and increasing its security level.

What kind of cookies are used by TechRecruiters?

The website uses two types of cookies: session cookies and permanent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device (eg smartphone, computer) until logging out, leaving the website or turning off the web browser. “Permanent” cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.

How to manage cookies?

The web browser usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Website users can change the settings in this regard. The web browser also allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of the web browser. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

II. Google Analytics

TechRecruiters uses the Google Analytics service provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hereinafter referred to as Google. Google is an organization certified under the EU-US Privacy Shield Agreement, which ensures that an adequate level of data protection is maintained with regard to data processing by Google in the US.

Google analyzes the User’s use of the Website (including visited subpages, language settings) in order to improve the Website. These data are sent to a Google server located in the USA where they are stored and analyzed. These data are anonymised and are not associated with the User’s IP address.

Additional information about the Google Analytics service is available at:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ specifying the terms of use of the Google Analytic service

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl for data security.

Opt – out: You can download and install a plugin in your browser that allows you to disable Google Analytics cookies. The plugin is available at the link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

III. Leadfeeder

TechRecruiters uses the Leefeeder service, which collects information about the TechRecruiters subpages visited by Users, the time spent on them and which company belongs to the User’s IP address and from which geographic area it comes. The data is stored on Amazon WebService and the IP address itself is anonymized. The Leadfeeder data protection policy can be found at the following address: https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/

POLITYKA COOKIES

Data wprowadzenia: 1.02.2020

Ostatnia zmiana: 1.03. 2020

Historia zmian: 1.03.2020 – wprowadzenie informacji o Google Analytics oraz Leadfeeder. 

Polityka cookies (tzw. ciasteczek) dotyczy danych zbieranych od użytkowników strony internetowej https://techrecruiters.pl/ zwanej dalej Serwisem. Operatorem Serwisu jest  TechRecruiters Jerzy Mardaus, Kraków, ul. Zamknięta 10/15, NIP: 6791820380, REGON: 357176107, email: office@techrecruiters.pl zwanego dalej TechRecruiters. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba z niego korzystająca.

I.  Ogólna informacja o plikach cookies

Czym są cookies?

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Kto umieszcza cookies?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu TechRecruiters,, operator serwisu WordPress, Google, Leadfeeder.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie Serwisu oraz zwiększenie jego poziomu bezpieczeństwa.

Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane przez TechRecruiters?

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. smartfonie, komputerze) do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies “stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jak zarządzać plikami cookies?

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usuwanie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

II. Google Analytics

TechRecruiters korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA zwanej dalej Google. Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU–US Privacy Shield), co zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA.

Google analizuje korzystanie przez Użytkownika z Serwisu (m.in. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe) w celu ulepszenia Serwisu. Dane te, wysyłane są do serwera Google zlokalizowanego w USA gdzie są przechowywane oraz analizowane. Dane te są zanonimizowane i nie są kojarzone z adresem IP Użytkownika.

Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach:

  1. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ określającej warunki korzystania z usługi Google Analytic
  2. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl   określającej bezpieczeństwo danych.

Opt–out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

III. Leadfeeder

TechRecruiters korzysta z usługi Leefeeder, która zbiera informacje o podstronach serwisu TechRecruiters odwiedzanych przez Użytkowników, czasie na nich spędzonych oraz do jakiej spółki należy adres IP Użytkownika oraz z jakiego pochodzi obszaru geograficznego. Dane są przechowywane na Amazon WebService, a sam adres IP jest anonimizowany. Polityka ochrony danych Leadfeeder znajduje się pod poniższym adresem: https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/